မိခင္ႏို႔လံုေလာက္စြာ ေသာက္စို႔ခြင့္မရခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ဘာျဖစ္တတ္သလဲ?

0

မိခင္ႏို႔ခ်ိဳ လံုေလာက္စြာ ေသာက္စို႔ခြင့္မရေသာ ကေလးမ်ားဟာ အစာအိမ္လမ္းေၾကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းစသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ႀကီးစြာရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment