မိခင္ပဲစားရင္ ကေလးဝမ္းသက္ပါသလား?

0

မိခင္ပဲစားရင္ ကေလးဝမ္းသက္တယ္လို႔ ျမန္မာေတြရဲ႕ အယူအဆ မမွန္ပါ။ ပဲဟာ Protein လို႔ေခၚတဲ့ အသားဓါတ္ကိုေပးၿပီး ပဲစားလို႔ ဝမ္းသက္တဲ့အျဖစ္ေတြဟာ ခ်က္ထားတဲ့ ပဲကို ယင္လံုေအာင္ မထားသိုလို႔ မသန္႔ရွင္းတဲ့ (ဝမ္းေရာဂါ ပါလာတဲ့) ယင္နားရာကေန ပဲစားတဲ့မိခင္ ဝမ္းသက္ရျခင္းပါ။

ပဲစားတဲ့မိခင္ ဝမ္းမသက္ဘဲ ကေလးဝမ္းသက္တယ္ဆိုရင္ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ေရာဂါပိုးဟာ ကေလးပါးစပ္ထဲကို တနည္းနည္းနဲ႔ ေရာက္သြားလို႔ ကေလးဝမ္းသက္တာပါ။

You might also like
Leave a comment