ဘယ္အခ်ိန္မွာမွ ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီဆိုတာကို သတိထားမိေလ့ရွိသလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ (၄)ပတ္မွ (၇)ပတ္အတြင္းေရာက္လို႔ ရာသီေသြးမေပၚမွ မိမိမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိေနတယ္လို႔ သိၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒီ့ထက္ ေစာသိတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ရွားပါးပါတယ္။

You might also like
Leave a comment