ဗိုက္ခြဲေမြးတဲ့မိခင္မ်ား ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္သင့္သလဲ?

0

ဗိုက္ခြဲေမြးသူမ်ားအဖို႔ ဗိုက္၏ေအာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ ခြဲထားျခင္းျဖစ္ရာ ထိုေနရာမွ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈတို႔ကို ခံစားႏိုင္သည္။ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း အနာကို ေဆးမွန္မွန္ထည့္ၿပီး ဒဏ္ရာေကာင္းေကာင္း မက်က္ခင္ အေလးအပင္မျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ။

You might also like
Leave a comment