ပ်ိဳ႕၍ ေအာ့အန္ျခင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ?

0

ပ်ိဳ႕၍ ေအာ့အန္ျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ျဖစ္ပြားသည္ဟု ထင္လွ်င္မွားေပမည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ပ်ိဳ႕၍ ေအာ့အန္တတ္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕မွာမူ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္အထိ လံုးဝမပ်ိဳ႕အန္ဖူးတာလည္း ႀကံဳဖူးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားမွာမူ ပထမကိုယ္ဝန္တြင္သာ ထိုသို႔ျဖစ္တတ္၍ ေနာက္ပိုင္းကိုယ္ဝန္မ်ားတြင္ လံုးဝေပ်ာက္သြားသည္လည္း ရွိ၏ ။ထိုသို႔ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ပထမ ႏွစ္လ ၊ သံုးလတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး သံုး ေလးလ ေက်ာ္သည္အထိ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းမေပ်ာက္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ တေလွ်ာက္လံုး ျဖစ္ေနပါက မူမွန္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အအန္လြန္ျခင္းဟု  ေခၚေသာ  ေရာဂါျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေအာ့အန္ျခင္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိပ္ယာထ မနက္အိပ္ယာထ သို႔မဟုတ္ မနက္စာ စားၿပီးစတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေအာ့အန္ျခင္းမွာ ကေလးႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိေပ။ ပုံမွန္ထက္ပို၍ ပ်ိဳ႕အန္ေနသည္ဟု မိမိကိုယ္ထင္ပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment