ကေလးကိုလံုေလာက္စြာ ႏို႔မတိုက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ?

0

ကေလးကို ႏို႔ခ်ိဳမတိုက္ေကၽြးခဲ့ေသာ မိခင္မ်ားမွာမူ သားျမတ္ကင္ဆာ ႏွင့္ သားအိမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကင္ဆာမ်ားအျပင္ အ႐ိုးပြေရာဂါ ခံစားႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္မ်ား ႀကီးစြာရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လက္ခံထားေသာ ကေလးတစ္ဦးအား လံုေလာက္စြာ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးရမည့္ကာလမွာ ေမြးကင္းစမွ ေျခာက္လအထိ (အျခားျဖည့္စြက္အစာႏွင့္ ေရမလိုဘဲ မိခင္ႏို႔သီးသန္႔) တိုက္ေကၽြးရန္ျဖစ္သည္။

 

You might also like
Leave a comment