ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တုန္းက အေၾကာျပတ္ရာေတြ ဘယ္ေတာ့ သက္သာမလဲ?

0

ဗိုက္ ၊ ေပါင္ ႏွင့္ ရင္သားမွ အေၾကာျပတ္ရာမ်ားမွာမူ လံုးဝေပ်ာက္သြားမည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ရွိေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ လံုးဝမေပ်ာက္ေတာ့တာလည္း ရွိပါတယ္။

You might also like
Leave a comment