ကိုယ္ဝန္ရွိရင္ မူးလဲက်ၿပီး ပ်ိဳ႕အန္ေလ့ရွိသလား?

0

ဓမၼတာမေပၚတိုင္း ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းမဟုတ္သလို (ျမန္မာကားေတြထဲကလို) ကိုယ္ဝန္ရွိတိုင္း မူးလဲက် ၊ ပ်ိဳ႕အန္တတ္ၾကသည္ေတာ့မဟုတ္။

မိမိ၏က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ ၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အင္အားဓါတ္ေလ်ာ္နည္းေနလို႔ ၊ ေသြးအားနည္းလို႔ ၊ စိတ္ဖိမႈမ်ားလို႔ စသျဖင့္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဓမၼတာရပ္ဆိုင္းျခင္း ၊ ေနာက္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သလို ကိုယ္ဝန္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဓမၼတာရပ္ဆိုင္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

You might also like
Leave a comment