အပ်ိဳမ်ားအတြက္သင္ခန္းစာ (video and e-book)

Kyat15,000


Notice: id was called incorrectly. Product properties should not be accessed directly. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/publisher/woocommerce.php'), publisher_get_view, include('/themes/publisher/views/general/woocommerce/1-col.php'), publisher_get_view, include('/themes/publisher/views/general/woocommerce/loop.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/publisher/woocommerce/content-single-product.php'), do_action('woocommerce_single_product_summary'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, call_user_func_array, woocommerce_template_single_add_to_cart, do_action('woocommerce_simple_add_to_cart'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, call_user_func_array, woocommerce_simple_add_to_cart, wc_get_template, include('/plugins/woocommerce/templates/single-product/add-to-cart/simple.php'), do_action('woocommerce_before_add_to_cart_form'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, call_user_func_array, f in /home/burmesehearts/public_html/wp-includes/functions.php on line 4148
Support
SKU: အပ-်ိဳမ-ာ်ားအတြက္သင္ခန္် Category: Tag:

Description

အပ ိုင္်ား(၁)
လူမႈဆက္ဆံေရ်ား
သင္ခန္်ားစာ(၁)
မ န္်ားမသာ်ားးဘဝ—————————————————- ၃
သင္ခန္်ားစာ(၂)
အ မ္ရငင္မေကာင္်ား အရည္အခ င္်ားမ ာ်ား—————————- ၈
သင္ခန္်ားစာ(၃)
စံထာာ်ားသင္သသည္သ ခင္ပြန္်ားေကာင္်ား————————— ၁၁
သင္ခန္်ားစာ(၄)
ခ စ္သူမ ာ်ားမၿမဲရသည္သအေေကာင္်ား—————————— ၁၆
သင္ခန္်ားစာ(၅)
အသည္်ားကြဲဲဒ္ရာကိုစာ်ားးခင္်ား—————————————၂၉
သင္ခန္်ားစာ(၆)
အ မ္ေထာာင္သည္းဘဝအာ်ားမ တ္ဆက္းခင္်ား———————- ၃၆

သင္ခန္်ားစာ(၇)
အာ်ားက ို်ားထာ ိုက္ေသာေ ာက ာ္်ား———————————– ၃၉

အပ ိုင္်ား(၂)
လ င္ပညာေပ်ားးငင္သတာဘဝန္ဘဝတ္ရာ်ား

သင္ခန္်ားစာ(၁)
လက္မထာပ္ထာာ်ားေသာအမ ်ိဳ်ားသာ်ားးငင္သ အတူေနထာ ိုင္းခင္်ား——- ၄၃
သင္ခန္်ားစာ(၂)
အရြ ္ေရာက္သူမ ာ်ားအတြက္လ င္ပညာေပ်ား——————————- ၄၅
သင္ခန္်ားစာ(၃)
ကေလ်ား တာဘဝန္အာ်ားမ တ္ဆက္းခင္်ား———————————- ၅၄

 

Got questions? Viber us at +6-593-445-54-6

EMAIL US  AT LEARN@BURMESEHEARTS.COM 

BURMESEAPP ID : burmeseapp

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “အပ်ိဳမ်ားအတြက္သင္ခန္းစာ (video and e-book)”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.