အပ်ိဳမ်ားအတြက္သင္ခန္းစာ (video and e-book)

Kyat15,000

Support
SKU: အပ-်ိဳမ-ာ်ားအတြက္သင္ခန္် Category: Tag:

Description

အပ ိုင္်ား(၁)
လူမႈဆက္ဆံေရ်ား
သင္ခန္်ားစာ(၁)
မ န္်ားမသာ်ားးဘဝ—————————————————- ၃
သင္ခန္်ားစာ(၂)
အ မ္ရငင္မေကာင္်ား အရည္အခ င္်ားမ ာ်ား—————————- ၈
သင္ခန္်ားစာ(၃)
စံထာာ်ားသင္သသည္သ ခင္ပြန္်ားေကာင္်ား————————— ၁၁
သင္ခန္်ားစာ(၄)
ခ စ္သူမ ာ်ားမၿမဲရသည္သအေေကာင္်ား—————————— ၁၆
သင္ခန္်ားစာ(၅)
အသည္်ားကြဲဲဒ္ရာကိုစာ်ားးခင္်ား—————————————၂၉
သင္ခန္်ားစာ(၆)
အ မ္ေထာာင္သည္းဘဝအာ်ားမ တ္ဆက္းခင္်ား———————- ၃၆

သင္ခန္်ားစာ(၇)
အာ်ားက ို်ားထာ ိုက္ေသာေ ာက ာ္်ား———————————– ၃၉

အပ ိုင္်ား(၂)
လ င္ပညာေပ်ားးငင္သတာဘဝန္ဘဝတ္ရာ်ား

သင္ခန္်ားစာ(၁)
လက္မထာပ္ထာာ်ားေသာအမ ်ိဳ်ားသာ်ားးငင္သ အတူေနထာ ိုင္းခင္်ား——- ၄၃
သင္ခန္်ားစာ(၂)
အရြ ္ေရာက္သူမ ာ်ားအတြက္လ င္ပညာေပ်ား——————————- ၄၅
သင္ခန္်ားစာ(၃)
ကေလ်ား တာဘဝန္အာ်ားမ တ္ဆက္းခင္်ား———————————- ၅၄

 

Got questions? Viber us at +6-593-445-54-6

EMAIL US  AT LEARN@BURMESEHEARTS.COM 

BURMESEAPP ID : burmeseapp

Comments
Loading...