လူပ ်ိဳမ ာ်ားအတြက္သင္ခန္်ားစာ (video and e-book)

Kyat15,000


Notice: id was called incorrectly. Product properties should not be accessed directly. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/publisher/woocommerce.php'), publisher_get_view, include('/themes/publisher/views/general/woocommerce/1-col.php'), publisher_get_view, include('/themes/publisher/views/general/woocommerce/loop.php'), wc_get_template_part, load_template, require('/themes/publisher/woocommerce/content-single-product.php'), do_action('woocommerce_single_product_summary'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, call_user_func_array, woocommerce_template_single_add_to_cart, do_action('woocommerce_simple_add_to_cart'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, call_user_func_array, woocommerce_simple_add_to_cart, wc_get_template, include('/plugins/woocommerce/templates/single-product/add-to-cart/simple.php'), do_action('woocommerce_before_add_to_cart_form'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, call_user_func_array, f in /home/burmesehearts/public_html/wp-includes/functions.php on line 4147
Support
SKU: လူပ-်ိဳမ-ာ်ားအတြက္သင္ခန္ Category: Tag:

Description

အပ ိုင္်ား(၁)
လူမႈဆက္ဆံေရ်ား

သင္ခန္်ားစာ(၁)
အ မ္ရွင္မေကာင္်ား စ္လာမာ္ည မ န္်ားကေလ်ား——————————- ၃
သင္ခန္်ားစာ(၂)
ခ စ္သူမ ာ်ားမၿမဲရသာ္ညအေေကာင္်ား ————————————— ၈
သင္ခန္်ားစာ(၃)
အမ ်ိဳ်ားသမ ်ားေတြက ို စ တ္္က ်ိဳက္ေရြ်ားခ ခ္ယ ိုင္သူ စ္ ိုဖစ္ဖို႔——————၂၇
သင္ခန္်ားစာ(၄)
အာ်ားက ို်ားထ ိုက္ေသာေခာက ္ာ်ား—————————————— ၃၇
သင္ခန္်ားစာ(၅)
အ မ္ေထာင္သာ္္ဘအာ်ားမ တ္ဆက္ ခင္်ား———————————-  ၄၃

သင္ခန္်ားစာ(၁)
လက္မထပ္ထာ်ားေသာမ န္်ားကေလ်ားယွင္ည အတူေနထ ိုင္ ခင္်ား———  ၄၆
သင္ခန္်ားစာ(၂)
အရြခ္ေရာက္သူမ ာ်ားအတြက္လ င္ပာာေပ်ား——————————-  ၅၁
သင္ခန္်ားစာ(၃)
ကေလ်ား၏တာဘန္အာ်ားမ တ္ဆက္ ခင္်ား——————————— ၆၀

Got questions? Viber us at +6-593-445-54-6

EMAIL US  AT LEARN@BURMESEHEARTS.COM 

BURMESEAPP ID : burmeseapp

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “လူပ ်ိဳမ ာ်ားအတြက္သင္ခန္်ားစာ (video and e-book)”

Your email address will not be published.