ႀကီးျခင္း၊ ငယ္ျခင္း ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

ႀကီးျခင္း၊ ငယ္ျခင္း ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

Lesson tags: Myanmar video, ႀကီးျခင္း၊ ငယ္ျခင္း ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း
Back to: သူငယ္တန္း သခ်ၤာ