ေရျမင့္မွၾကာတင့္တယ္

အိမ္ေထာင္ထူေထာင္ထားသူတိုင္းက ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ မျဖစ္ၾကသလဲ ဘက္ညီသူေတြ မဟုတ္လို႔ပါ။

Lesson tags: Myanmar video
Back to: ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္