ေဆး႐ံုေပၚရွိ မိခင္ႏွင့္ကေလးအတြက္ အႀကံေပးခ်က္

ဆရာဝန္ ၊ သူနာျပဳေတြဟာ မိမိရဲ႕ အနီးဝန္းက်င္မွာ ရွိေနတာမို႔ မိခင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိမသိတာ ၊ ေသခ်ာနားမလည္တာ ၊ ေထြျပားေနတဲ့ မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းကေလးနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ ေမြးကင္းစကေလး ႏို႔တိုက္ေကၽြးပံုနဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပံု မိမိခံစားေနရေသာ ထူးျခားသည့္ ေနမထိထိုင္မသာ ျဖစ္မႈမ်ားအား ေဆး႐ံုကမဆင္းခင္ အရွင္း ေမးျမန္းထားသင့္သည္။

Lesson tags: Myanmar video, မိခင္ႏွင့္ကေလး, မီးဖြားၿပီးစ
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္