အမ်ိဳးသားမ်ား မိန္းမပိုင္းလံုးကို သတိထားေစခ်င္

ရည္းစားမ်ားၿပီး အဲဒီရည္းစားတိုင္းနဲ႔ အိပ္တဲ့မိန္းကေလးကေတာ့ ေငြေပးအိပ္ရတဲ့ မိန္းမပ်က္ မဟုတ္သည့္တိုင္ မိန္းမေကာင္းေတာ့လည္း မဆိုသာေတာ့ဘူး။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, ဓမၼတာ, ပိုင္းလံုး
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္