မီးဖြားၿပီးစမိခင္ျဖစ္လ်က္ ႏို႔ဘာေၾကာင့္မထြက္တယ္

ပထမဆံုး မိခင္ဟာ ကေလးကို ႏို႔တိုက္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိရပါမယ္။ ႏို႔တိုက္မိခင္ဟာ အာဟာရျပည့္ဝစြာ စားသံုးရမွာမို႔ အစားေရွာင္တာေတြကို မျပဳဘဲ က်န္းမာေစတဲ့ အစာမွန္သမွ်ကို စားသံုးရမွာပါ။

Lesson tags: Myanmar video, ေမြးကင္းစကေလး, ႏို႔တင္း, ႏို႔တိုက္မိခင္, ႏို႔မထြက္
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္