မိမိမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ ႏွင့္ မီးဖြားမည့္ရက္ တြက္ခ်က္ျခင္း

ရာသီေပၚၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္းဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ ကိုယ္ဝန္မရွိဘူးဟူသည့္အေျဖ(Negative) ရလင့္ကစား မိမိေသြးမွတဆင့္ စစ္ေဆးပါက ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ဟူသည့္အေျဖ (Positive)ေပၚတတ္သည္။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, ခန္႔မွန္းမီးဖြားရက္, မိခင္ေလာင္း, ရာသီေသြး
Back to: သေႏၶတည္ျခင္းမွသည္ ေမြးဖြားသည္အထိ