မိန္းကေလးမ်ား၏ ဓမၼတာ သဘာဝ

သိပံၸနည္းအရ ရာသီေပၚျခင္းဆိုသည္မွာ မမ်ိဳးဥအဂၤါမွ ထြက္ေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Lesson tags: Myanmar video
Back to: အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိင္သဘာဝ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ