မာနခ်င္းၿပိဳင္လို႔ အခ်စ္မွာ ေအာင္ႏိုင္မတဲ့လား

မိမိဟာ အျပင္မွာ ဘာႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအိမ္ေထာင္မွာေတာ့ ခင္ပြန္း ၊ ဇနီး ၊ ဖခင္ ၊ မိခင္ စတဲ့ ရာထူးကေန ပိုမလာပါဘူး။

Lesson tags: Myanmar video, ဆက္ဆံေရး, မာန, အိမ္ေထာင္ေရး, ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ
Back to: ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္