တသက္တာလက္တြဲဖို႔ အားကိုးရသူ ဟုတ္ရဲ႕လား

ဒီကိုယ္ဝန္ကို ေမြးဖြားလိုက္ဖို႔ဆိုတာဟာ လူတစ္ဦးရဲ႕အနာဂါတ္ ငါတို႔ဘယ္ေလာက္အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္သလဲဆိုတဲ့ ဘဝမွာ အႀကီးမားဆံုးတာဝန္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္တာပါပဲ။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, ကေလး, ဖ်က္ခ်, ေမြးဖြား
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္