တဖက္လိင္ကို နားလည္မႈေပးမယ္

အေျပာမတတ္တဲ့အိမ္ရွင္မနဲ႔ နားလည္မႈမေပးႏိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဆံုတဲ့အခါမွာ ခြန္းတုန္႔ျပန္ စကားမ်ားရာကေန အိမ္ေထာင္ေရးပဋိပကၡအသြင္ ေျပာင္းသြားပါေတာ့တယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ခင္ပြန္း, စိတ္ဒဏ္ရာ, ဇနီး, နားလည္မႈ
Back to: ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္