စာသား ၊ Row ႏွင့္ Column မ်ားအား ျဖတ္ျခင္း ၊ ဖ်က္ျခင္း

စာသား ၊ Row ႏွင့္ Column မ်ားအား ျဖတ္ျခင္း ၊ ဖ်က္ျခင္း

Lesson tags: Excel, Myanmar video, Open Office, Productivity
Back to: Excel Training