ကံလိုႀကိယာ ႏွင့္ ကံမလိုႀကိယာ ခြဲျခားျခင္း

You must first complete Verb အား မိတ္ဆက္ျခင္း before viewing this Lesson

ကံလိုႀကိယာ ႏွင့္ ကံမလိုႀကိယာ ခြဲျခားျခင္း

Lesson tags: Myanmar video, ကံလိုႀကိယာ ႏွင့္ ကံမလိုႀကိယာ ခြဲျခားျခင္း
Back to: English Grammar