ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း

ကိုယ္ဝန္(၃၄)ပတ္အရြယ္မွာ သေႏၶသားဟာ (၄၅)စင္တီမီတာ အရြယ္အစားဝန္းက်င္ရွိလာၿပီျဖစ္ကာ အေလးခ်ိန္ကေတာ့ (၂.၂)ကီလိုဂရမ္ဝန္းက်င္ ရွိေနပါၿပီ။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, က်န္းမာေရး, မိခင္ေလာင္း, သေႏၶသား
Back to: သေႏၶတည္ျခင္းမွသည္ ေမြးဖြားသည္အထိ