ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ

ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္းမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရာသီေနာက္ဆံုး ေပၚၿပီးသည့္ရက္မွသည္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္မွ (၁၀)ပတ္အတြင္း မိမိကိုယ္ဝန္ ေမြးဖြားေပးေစလိုသည့္ ဆရာဝန္အား မိမိ၏ကိုယ္ဝန္အား ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, ကေလး, က်န္းမာေရး, ဗိုက္အပ္, မိခင္ေလာင္း
Back to: သေႏၶတည္ျခင္းမွသည္ ေမြးဖြားသည္အထိ