ႏွစ္ဖက္မိဘက႑

Author: BurmeseHearts

တကယ္ဆို ကိုယ္ခ်စ္လို႔ လက္ထပ္ေပါင္းခဲ့သူဟာ သူတို႔ေမြးလာတဲ့ သား (သို႔မဟုတ္)သမီး မဟုတ္လား။ ဒါဟာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္ေသဆံုးသည္အထိ ေျပာင္းလဲမသြားမယ့္ အရာျဖစ္ပါတယ္။