အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိင္ပညာေပး

ျမန္မာအကၡရာ
or log in to view this course.

အရြယ္ေရာက္လာရင္ သူ႔အရြယ္အလိုက္ ေသြးသားေျပာင္းလဲမႈ ၊ စိတ္ကစားမႈ ၊ စူးစမ္းလိုမႈ ၊ စမ္းသပ္လိုမႈ ၊ ခံစားနားလည္လိုမႈ ၊ အိမ္ေထာင္သည္ ဘာသာဘဝ ေတြ႔ႀကံဳခံစားမႈေတြ ရွိပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္သူေတြ သိသင့္တဲ့ကိစၥကို ေဆာင္သင့္တာေဆာင္ရေအာင္ ၊ ေရွာင္သင့္တာေရွာင္ႏိုင္ေအာင္ ေဝမၽွေပးထားပါတယ္။

Lessons