မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ

ျမန္မာအကၡရာ
or log in to view this course.

ျမန္မာအကၡရာ ဂ မွ စတင္၍ ဆက္စပ္သင္ၾကားရင္း ျမန္မာအကၡရာမ်ားအား ခပ္လြယ္လြယ္ မွတ္မိသိရွိသြားေစမည္။

Lessons

ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁)

Length: 5 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

ျမန္မာအကၡရာ

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၂)

Length: 5 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၂)

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၃)

Length: 5 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၃)

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၄)

Length: 5 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၄)

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဝ ျဖင့္ ပံုဆြဲျခင္း

Length: 4 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

ဝ ျဖင့္ ပံုဆြဲျခင္း

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၅)

Author: BurmeseHeartsComplexity: Easy

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၅)

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၆)

Length: 13 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၆)

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဝ သံုးၿပီး ဝက္ကေလး ဆြဲမယ္

Length: 2 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

ဝ သံုးၿပီး ဝက္ကေလး ဆြဲမယ္

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၉)

Length: 8 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၉)

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၀)

Length: 4 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၀)

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၁)

Length: 3 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၁)

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၂)

Length: 4 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၂)

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၃)

Length: 3 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

BurmeseHearts.com

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၄)

Author: BurmeseHearts

BurmeseHearts.com

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၅)

Length: 3 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

BurmeseHearts.com

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၆)

Author: BurmeseHeartsComplexity: Easy

BurmeseHearts.com

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။

မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ အပိုင္း(၁၇)

Length: 3 minutesAuthor: BurmeseHeartsComplexity: Easy

BurmeseHearts.com

ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုသို႔ ဆက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းငါးခုအား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏အေျဖ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္သည္။