မူလတန္းႀကိဳ အဂၤလိပ္အကၡရာ

မူလတန္းႀကိဳ အဂၤလိပ္အကၡရာ
You must first complete မူလတန္းႀကိဳ ျမန္မာအကၡရာ before viewing this course
or log in to view this course.

အဂၤလိပ္အကၡရာအား သိရွိထားခဲ့ေသာ ျမန္မာအကၡရာ ငမွစ၍ ဆက္စပ္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္၍ ကေလးငယ္မ်ားအား အလြယ္တကူ မွတ္မိေစမည္ျဖစ္သည္။

Lessons