ဘယ္ ၊ ညာ ၊ left & right ေလ့လာျခင္း – အေပၚေအာက္ up & down ေလ့လာျခင္း

ကေလး
or log in to view this course.

ဘယ္ ၊ ညာ ၊ left & right ေလ့လာျခင္း - အေပၚေအာက္ up & down ေလ့လာျခင္း

Lessons