ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးတိုးတက္မႈမွတ္တမ္းဟာ ကေလးငယ္ေတြ ပညာေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့ထက္ပိုအေရးႀကီးတာက ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ Report Card ရတဲ့အခါ အုပ္ထိန္းသူမိဘက ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ ကိုင္တြယ္သြားသလဲအေပၚမူတည္ၿပီး ေရရွည္ရလဒ္ ကြာျခားသြားပါတယ္။ ကၽြန္မငယ္ငယ္တုန္းက Report Card အေပၚ ခံစားရတဲ့ခံစားမႈနဲ႔ မိဘေတြရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈကို ကေလးေတြ ေကာင္းက်ိဳးအလို႔ငွါ ေဝမၽွေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီခံစားမႈဟာ…
Read More...