ကေလးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတယ္ဆိုတာ ေဆးပူေဖာင္းမႈတ္ေနရသလိုပဲ။ ညင္ညင္သာသာ မႈတ္ေနရင္းက ဘယ္ေနရာကေပါက္ၿပီး ေလေတြထြက္ေနသလဲ ၊ ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္မႈတ္တဲ့ ပူေဖာင္း မႀကီးလာရသလဲဆိုတာလည္း မႈတ္ေနရင္းက အေျဖရွာတတ္ရတယ္။ ေလမႈတ္ေနတာ  ဘယ္အခ်ိန္ ရပ္သင့္သလဲဆိုတာလည္း သိရမယ္။ မသိဘဲဆက္မႈတ္ေနရင္ ပူေဖာင္းေပါက္ၿပီး အရာမထင္ျဖစ္တတ္တာမ်ိဳးပါ။
Read More...

ကၠဳတၳိယစိတ္ဟူသည္

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕စိတ္ကို နားလည္ဖို႔ အခက္ဆံုးပဲလို႔ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုကေျပာၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့လည္း ဟုတ္ပါတယ္။…