ရည္ရြယ္ခ်က္ (About Us)

Sanda - Co-founder

Sanda - Co-founder

ကၽြန္မအမည္က စႏၵာျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာနယ္မွာ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ဆိုင္းဆရာႀကီး ဦးစိန္ဗိုလ္တင့္ ေဒၚစန္းပြင့္တို႔၏ သားသမီးသံုးဦးအနက္ အေထြးဆံုးသမီးျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးရ ၊ ဖတ္ရတာကို ဝါသနာပါခဲ့တဲ့ ကၽြန္မဟာ ကိုယ္သိထားတာ သူမ်ားကို မွ်ေဝေပးဖို႔ကိုလည္း ဝါသနာထံုပါတယ္။ မူႀကိဳကေန အရာရွိ အရြယ္အထိ အခမဲ့စာသင္ေပးဖူးခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး ပညာေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ တေထာင့္တေနရာက ပံ့ပိုးႏိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။  

Alex - Co-founder

Alex - Co-founder

Alexander is the Co – founder and CTO at BurmeseHearts.com. He oversees the technical strategy of BH, and is dedicated to building a team of world-class engineers to keep BurmeseHearts at the forefront of the industry.  

အခမဲ့ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ပညာရပ္မ်ားအား အနီးကပ္လာသင္ေပးသကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

Burmese Hearts နဲ႔ ဘာေတြ သင္လုပ္ႏိုင္ပါသလဲ

ကမာၻေပၚက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြဟာ သင္ခန္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ သင္ယူေနၾကၿပီျဖစ္တာမို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အြန္လိုင္းက ပညာသင္ယူသြားႏိုင္ဖို႔ Burmese Hearts က ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ သင္ယူလိုေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သင္ခန္းစာေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိသင္ယူလိုခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ Device အားဖြင့္ၿပီး သင္ယူသြားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးလည္းျဖစ္သည္။

ယခုကစၿပီး Burmese Hearts တြင္ စတင္သင္ယူၾကပါစို႔။

အခမဲ့သင္ခန္းစာမ်ား အေျမာက္အျမားရွိေနပါၿပီ။

ကိုယ္သင္ယူခ်င္တာကို ႀကိဳက္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ အဖန္ဖန္ သင္ယူခြင့္မရွိဘဲ ဖိအားျဖင့္ စနစ္တစ္ခုေအာက္မွာ သင္ယူေနရတာမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) အဆင္ျမင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား အသံုးမျပဳႏိုင္ဘဲ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း ႏႈတ္တိုက္က်က္မွတ္ သင္ယူေနၾကရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္မြန္စြာ သင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
ပညာလိုလားသူေတြကို ေခတ္မီနည္းပညာအကူအညီျဖင့္ Device မ်ား အသံုးျပဳကာ ၎တို႔သင္ယူလိုေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအား အခမဲ့ (သို႔မဟုတ္) အခေၾကးေငြအနည္းငယ္ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး သင္ယူသြားႏိုင္ေအာင္ Burmese Hearts အြန္လိုင္းပညာေရးက ျဖည့္စြမ္းေပးသြားမွာပါ။

Burmese Hearts အား ဆက္သြယ္ရန္

 

Burmese Hearts ႏွင့္ အတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္သြားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း အႀကံအစည္ရွိပါက burmesehearts@burmesehearts.com ကို ဆက္သြယ္ပါ။

 

 

သင္ခန္းစာေတြေရြးမယ္ f | facebookျဖင့္ဝင္ရန္
Viber မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့ေဝမွ်မယ္
VIBER
facebookျဖင့္ဝင္ရန္