ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေအာ့အန္ျခင္းေတြကို ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး ခံစားရသလဲ?

0

တခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ (၄)ပတ္မွ (၇)ပတ္အတြင္းမွာ Morning Sick လို႔ေခၚတဲ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ ေအာ့အန္ျခင္းေတြကို စတင္ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment